Observatorios locales sobre drogas Guía para su desarrollo

Publicació amb propostes per afavorir la creació d’observatoris municipals de drogues, per tal de contribuir a l’establiment de sistemes d’informació epidemiològica per proporcionar dades quantitatives -basats en indicadors i enquestes- i estudis de tendència en els patrons de consum.

Tot per poder planificar de manera acurada els programes de prevenció, sensibilització i tractament de les drogodependències.

La publicació forma part del projecte en xarxa URB-AL de cooperació internacional en polítiques públiques.

Població diana
Tècnics de drogodependències i de l’atenció sociosanitària

Descàrrega del material

Publicació (pdf) -en castellà