Protego versió 2, entrenament en parentalitat positiva i habilitats educatives per a mares i pares

Parentalitat positiva i habilitats educatives

PROTEGO és un programa familiar de prevenció selectiva de conductes addictives  que treballa la parentalitat positiva i la millora de les habilitats educatives de les famílies.

L’entorn familiar pot esdevenir un factor de risc o un factor de protecció per l’ús de drogues. Per exemple, viure en una família amb poques habilitats per gestionar la seva funció educativa pot comportar una situació de vulnerabilitat per als fills i filles. Tanmateix, les habilitats familiars es poden entrenar. PROTEGO s’ha avaluat i els resultats indiquen que la seva aplicació aconsegueix millorar les habilitats parentals que es treballen en el programa i que aquests efectes perduren al llarg del temps. El programa s’ha incorporat, amb el nivell més alt de qualitat, a la base de dades EDDRA de l’Observatori Europeu de les Drogues i Toxicomanies.

PROTEGO VERSIÓ 2 es duu a terme en 10 sessions, en què s’utilitza una metodologia experiencial que facilita que les famílies protagonitzin el seu procés de canvi. En les sessions es combinen explicacions breus, pràctica d’habilitats, suport i reforçament grupal i tasques per a casa.

Objectius

 

 • Promoure la parentalitat positiva en els pares i les mares amb fills i filles preadolescents i la millora de les habilitats educatives: comunicació, establiment de normes i límits, supervisió, enfortiment dels vincles familiars, clarificació de la posició familiar respecte a les conductes problemàtiques i de risc.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a el model d’ecologia social (Kumpfer i Turner, 1990, 1991), el model ecològic social de promoció de la salut (McLeroy, Bibeau, Steckler i Glanz, 1988), el model evolutiu del desenvolupament de les conductes problemàtiques a la infància (Conduct Problems Prevention Research Group, 1992) i el model de desenvolupament social (Catalano i Hawkins, 1996).
Població destinatària
 • Mares i pares amb fills i filles preadolescents, entre 9 i 13 anys amb risc en els pares o les mares (ex.: poques habilitats educatives i de gestió familiar) o en els fills o les filles (problemes d’adaptació i rendiment escolar o problemes de conducta).
Activitats / Continguts El programa PROTEGO VERSIÓ 2 consta de deu sessions, que es desenvolupen al llarg de deu setmanes:

 • S1. Caminant cap al canvi: Definició d’objectius de canvi de conducta. 120 minuts.
 • S2. Parlant la gent s’entén: Habilitats de comunicació. 120 minuts.
 • S3. Tenint cura de les relacions: Reducció de conflictes i millora de les relacions familiars. 120 minuts.
 • S4. Això sí, això no: Establiment de normes i límits. 120 minuts.
 • S5. Premis i sancions: Supervisió, sancions i vinculació familiar. 120 minuts.
 • S6. Les drogues a debat: Posició familiar davant les drogues. 120 minuts.
 • S7. Noves respostes a vells problemes: Resolució de problemes. 120 minuts.
 • S8 Fent balanç: Seguiment. 120 minuts.
 • S9. Compartint progressos: Seguiment i reforç dels progressos. 120 minuts.
 • S10. Comiat i tancament: Seguiment i cloenda del programa. 120 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials Manual del programa.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb famílies i conducció de grups.
Àmbits d’aplicació
 • Familiar: centres i equipaments de serveis socials, serveis d’atenció a la infància, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.