Planes locales de drogas. Guía para su desarrollo

La guia per al desenvolupament de plans locals pretén proporcionar un document orientatiu, basat en la unificació de criteris, dirigit a tots aquells professionals que desenvolupen plans locals de prevenció de drogodependències.

Aquesta guia proporciona eines conceptuals i analítiques que permetran racionalitzar les actuacions sobre drogues i optimitzar recursos. La guia ofereix un marc general que engloba tant el sistema normatiu com la situació del consum de drogues i de les intervencions en drogues. Proporciona, també, uns principis i criteris sobre quines intervencions realitzar, com fer-les, així com les àrees i recursos per a la intervenció. Per últim, s’hi troba detallat el que cal incloure en un Pla Local de Drogues i el procés per arribar al document final.

La Guia per al desenvolupament de Plans Locals sobre Drogues, elaborada l’any 2004, compta amb les aportacions dels socis de la Xarxa Droga i Ciutat del Programa URB-AL.

Població diana
Tècnics de drogodependències

Descàrrega del material

Guia (pdf)