ARICA - Abordar riscos incipients per consum de substàncies en adolescents implicant les famílies i el context

ARICA desenvolupa un model d’estratègia col·laborativa de prevenció comunitària del consum d’alcohol i altres comportaments de risc entre els adolescents, tot involucrant associacions de pares i mares d’alumnes i les seves federacions, grups informals de famílies i mares i pares a títol individual i entitats professionals i ciutadanes. Aquesta xarxa es basa en la participació de xarxes socials en línia i, eventualment, de manera presencial en el cas de grups formals.

La finalitat és mantenir i ampliar una xarxa que a partir de la col·laboració entre organitzacions de famílies, entitats, administracions i l’equip del programa repercuteixi en un conjunt d’ambients, col·lectius i circumstàncies que envolten els adolescents. Les dinàmiques tracten de modificar conductes i estratègies preventives al consum d’alcohol i altres drogues com una conducta de risc que afecta altres riscos de vulnerabilitat durant l’adolescència.

Objectius

 

 • Modificar factors de risc i enfortir factors de protecció familiars associats a les conductes addictives mitjançant el manteniment i l’ampliació d’una xarxa social d’Internet col·laborativa entre organitzacions de famílies, entitats, administracions i l’equip de coordinació del programa.
 • Sensibilitzar les famílies davant els riscos del consum de drogues i el mal ús de les pantalles que afecta els adolescents.
 • Informar sobre la prevalença i les conseqüències del consum de drogues i pantalles.
 • Fomentar l’apoderament de les famílies en els seus contextos (AMPA, grups informals, individualment,…).
 • Realitzar accions preventives amb famílies en situació de risc (actuacions de col·laboració en xarxa).
Enfocament teòric
 • Model d’aprenentatge social (Bandura).
 • Model d’ecologia social (Kumpfer).
 • Teoria de l’apoderament (Zimmerman).
Població destinatària
 • Pares i mares amb fills d’entre 10 i 17 anys.
Activitats / Continguts
 • Difusió del programa a través de les xarxes socials.
 • Participació en les xarxes socials.
 • Tallers de motivació per a l’apoderament de les famílies.
 • Tallers de prevenció familiar:
  • Prevenció universal: Programa MONEO.
  • Prevenció selectiva: Programa PROTEGO.
Format d’aplicació
 • Xarxes socials de Facebook (Arica.cat) i Twitter (arica_catalunya).
 • Presencial en grup.
Materials
 • Publicacions en línia.
 • Díptic.
 • Presentacions.
 • Manuals de MONEO i PROTEGO.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb famílies i conducció de grups.
Àmbits d’aplicació
 • Promoció de la parentalitat positiva (dins la família).
 • Promoció de la parentalitat proactiva (dins la comunitat).
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.