Política de Privacitat

El domini web www.pdsweb.org és propietat de l’associació PDS,  Promoció i Desenvolupament Social i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord amb l’establert en el Reglament europeu de protecció de dades (679/2016) i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Tractarem les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord amb les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per donar compliment al Reglament 679/2016 i a la Llei orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament fet per l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social.

A més, apliquem el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitem a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre, i també facilitem l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Responsable del tractament

Associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social

  • NIF: G61017364
  • Adreça postal:C/ Provença 79, baixos, 3a, 08029 Barcelona
  • Telèfon: +34 93 43 071 70
  • Correu electrònic: lopd@pdsweb.org

Finalitat del tractament i legitimació

A través del nostre lloc web tractem les seves dades per a les finalitats següents:

  • Publicar els comentaris que es facin en qualsevol de les nostres entrades, legitimats pel seu consentiment fonamentat en l’article 6.1.a del Reglament 679/2016.
  • Per a l’enviament d’informacions relacionades amb les activitats i serveis de l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social que puguin ser del seu interès i altres de relacionades amb els sectors de formació i drogodependències, legitimats pel nostre interès legítim de comunicar-nos amb els nostres usuaris fonamentat en l’article del Reglament 679/2016.

Així mateix, l’entitat tracta dades personals per gestionar les inscripcions dels seus socis, legitimats per la relació contractual que es fonamenta en la inscripció de soci, i dels seus proveïdors, per gestionar la relació de prestació de serveis, legitimats per la relació contractual que es fonamenta en l’encàrrec de servei.

Conservació

Les seves dades es conserven per poder dur a terme les finalitats per les quals s’han recollit i tractat. Una vegada aquestes s’han dut a terme, les dades es destrueixen i guardem únicament les estrictament necessàries per poder resoldre reclamacions.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades personals es poden cedir a administracions públiques per obligació legal i a empreses privades per al perfecte desenvolupament de les activitats de l’entitat.

Drets dels interessats

Com a usuari del web www.pdsweb.org, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar-ne la limitació del tractament, cas en el qual només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social dirigint-se a lopd@pdsweb.org.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, pot presentar una reclamació davant l’Associació Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es.