Missió, visió i valors

MISSIÓ

Millorar el benestar social i la salut de la població, fomentant factors de protecció i limitant factors de risc, en les persones i el seu entorn, per prevenir les drogodependències, altres conductes de risc i altres problemes socials i de salut.

VISIÓ

Ser una entitat referent i consolidada en la promoció de la salut, la prevenció de conductes de risc i la inclusió social, oferint un servei de qualitat i basat en la evidència científica.

VALORS

  • Compartir. Facilitar i intercanviar experiències, coneixements i instruments amb la societat, administracions i entitats.
  • Compromís. Acord de les persones que composen la entitat per promoure la salut i el benestar social.
  • Confiança. Expectativa de que les nostres intervencions contribueixin a la salut i el benestar social.
  • Qualitat. Treball realitzat amb professionalitat, mètode, capacitat i eficàcia, orientat a l’assoliment dels objectius i l’excel·lència.
  • Integritat. Respecte per les persones, amb independència de la seva posició social, procedència, génere, orientació sexual, creences i opcions personals.