Transparència

Estructura de PDS

Dades econòmiques i d’activitats

Assegurança

Certificats de solvència tècnica i econòmica

Protocols interns
Protocol de Mesures per prevenir, evitar i erradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
Pla per garantir la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i defensa dels drets de les persones LGTBI en l’àmbit laboral.
Mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, personal i familiar de les persones treballadores a l’associació.