Avaluació d'una intervenció de prevenció i/o promoció de la salut

Una intervenció s’avalua quan es vol comprovar si és eficaç i assoleix els objectius previstos. Aquest coneixement és molt valuós perquè permet confiar en què la intervenció pot produir canvis beneficiosos sobre la població a la qual es dirigeix.

L’avaluació de resultats d’una intervenció requereix d’un procés de reflexió previ per configurar un equip de treball amb diferents professionals, perfilar els objectius d’avaluació, seleccionar el disseny d’investigació, escollir la combinació de tècniques de recollida de dades més adequades, entre altres accions.

L’avaluació d’intervencions que es realitza inclou tant desenvolupar tot el procés, instruments i informes d’avaluació, com també, l’aplicació de la intervenció avaluada.

Objectius

 

 • Avaluar l’eficàcia i la qualitat d’una intervenció de prevenció i/o promoció de la salut.
Enfocament teòric
 • En el disseny d’una avaluació es tenen en compte els dissenys avaluatius emprats en salut pública conjuntament amb els enfocaments de planificació Intervention Mapping (Parcel et al., 2006) i model PRECEDE (Green i Kreuter, 2004).
Població destinatària
 • Professionals d’administracions públiques o d’entitats privades interessades en l’avaluació d’intervencions.
Activitats / Continguts L’AVALUACIÓ D’UNA INTERVENCIÓ es realitza en cinc fases:

 • 1a fase: disseny de l’estudi i configuració de l’equip de treball. Definició d’objectius, determinació i selecció de la població, selecció del tipus de disseny d’investigació, elaboració dels indicadors i dels instruments de mesura.
 • 2a fase: preparació de l’avaluació i l’aplicació de la intervenció. Contacte i captació de la població, preparació de la documentació, formació a les persones aplicadores.
 • 3a fase: desenvolupament de la intervenció i recollida de dades d’avaluació.
 • 4a fase: informatització de dades, control de qualitat i anàlisi de dades.
 • 5a fase: elaboració i presentació de l’informe de resultats sobre la qualitat i l’eficàcia de la intervenció de prevenció i/o promoció de la salut.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Documents oficials de l’estudi (qüestionaris, fulls de resposta, etc.).
 • Eines i programari informàtic.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció i promoció de la salut amb experiència en investigació en salut.
Àmbits d’aplicació
 • Administracions públiques o entitats privades.
Avaluació
 • Indicadors de procés: satisfacció.