Avaluació formativa d'una intervenció

L’avaluació formativa és un procés de recopilació d’informació dels components clau que es necessiten per dissenyar una intervenció de prevenció i/o promoció de la salut. Aquests components poden ser els determinants psicosocials, conductuals i d’entorn associats a diferents problemes de salut, el format preferit de la intervenció per a la població, el perfil de la població aplicadora més adequat, els materials més rellevants per a la població, els escenaris d’intervenció, entre d’altres.

La informació que s’extreu d’una avaluació formativa serveix per dissenyar les intervencions de prevenció i/o promoció de la salut rellevants per una població.

L’avaluació formativa és un estudi que intenta aconseguir dades de natura molt diversa i per tant, combina diferents tipus de metodologies d’investigació.  S’elabora un informe de resultats que  apunta recomanacions per planificar una intervenció de prevenció i/o promoció de la salut en una població concreta.

Objectius

 

 • Conèixer els determinants psicosocials, conductuals i d’entorn, així com altres components claus per dissenyar una intervenció de prevenció i/o promoció de la salut.
Enfocament teòric
 • El disseny de l’avaluació formativa es fa mitjançant el model PRECEDE (Green & Kreuter, 2004) i la Guia de recomanacions per a la planificació de les intervencions en prevenció sobre drogues (Departament de Salut, 2016).
Població destinatària
 • Professionals d’administracions públiques o d’entitats privades interessades en la  realització d’una avaluació formativa d’una intervenció.
Activitats / Continguts L’AVALUACIÓ FORMATIVA es realitza en quatre fases:

 • 1a fase: preparació de l’estudi. Definició d’objectius, determinació i selecció de la població, elaboració i preparació dels instruments de mesura i documentació.
 • 2a fase: desenvolupament de l’estudi. Contacte i captació de la població i recollida de dades.
 • 3a fase: informatització i anàlisi de dades.
 • 4a fase: elaboració i presentació de l’informe de resultats amb recomanacions específiques per dissenyar una intervenció de prevenció i/o promoció de la salut en una població concreta.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Documents oficials de l’estudi (qüestionaris, guions d’entrevista, etc.).
 • Eines i programari informàtic.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció i promoció de la salut amb experiència en investigació en salut.
Àmbits d’aplicació
 • Administracions públiques o entitats privades.
Avaluació
 • Indicadors de procés: satisfacció.