Descobrim

Autoconeixement afectiu-sexual

DESCOBRIM és un programa sobre afectivitat i sexualitat dirigit a l’educació infantil. En el marc del programa, les dimensions afectives i sexuals es conceben com a eixos naturals de les persones formats per una vessant psicològica (la fita és obtenir plaer i sentir-nos bé), una de biològica (la funció és reproduir-nos i tenir sensacions físiques agradables) i una altra de social (l’objectiu és relacionar-nos i comunicar-nos).

En funció d’aquesta idea, s’han creat els tres tallers que conformen el programa DESCOBRIM. Les activitats estan dividides en tres temàtiques, i cada una d’elles fa referència a una de les dimensions abans descrites: les emocions (aspecte psicològic), el cos i el gènere (aspecte biològic) i les relacions properes (aspecte social).

El guió de les activitats s’ha adaptat a cada sessió, en funció de l’edat, el nombre d’alumnes i el temps disponible. Aquestes variables són molt rellevants, ja que el més important és que els nens i nenes entenguin el missatge que se’ls vol fer arribar sobre la sexualitat i l’afectivitat, d’una manera entenedora i amena. Així, mitjançant el joc, els nens i nenes d’Educació Infantil treballen aspectes emocionals, corporals i relacionals amb l’objectiu de potenciar les seves capacitats interpersonals, la seva autonomia i la seva intel·ligència emocional.

Objectius

 

 • Treballar les cinc emocions bàsiques: la ràbia, l’alegria, la por, la tristesa i la sorpresa per tal d’aprendre a reconèixer-les.
 • Millorar l’habilitat d’expressar les pròpies emocions, així com de regular-les (en cas d’impulsivitat, frustració, etc.).
 • Descobrir quins trets ens diferencien dels altres i quines qualitats ens defineixen.
 • Reconèixer les diferències físiques entre nens i nenes.
 • Prevenció d’abús sexual.
 • Aprendre a qüestionar alguns estereotips de gènere.
 • Conèixer diferents models de família.
 • Afavorir el sentiment de pertinença i orgull a la pròpia família.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base el model biopsicosocial i el model de promoció de la salut.
Població destinatària
 • Nens i nenes d’educació infantil.
Activitats / Continguts El programa DESCOBRIM inclou tres activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues per grup:

 • DESCOBRIM A – Emocions. 60 minuts.
 • DESCOBRIM B – Cos i gènere. 60 minuts.
 • DESCOBRIM C – La família. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Guia d’activitats.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en promoció de la salut i experiència amb infants i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’educació infantil.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.