Servei de diagnòstic i detecció de necessitats per a l'elaboració de plans locals de prevenció de drogodependències

El diagnòstic i la detecció de necessitats és una de les primeres fases de l’elaboració de plans locals de prevenció de drogodependències.

L’elaboració d’un diagnòstic és un element clau per identificar les necessitats en matèria de prevenció, detectar intervencions que s’estan duent a terme al territori, prioritzar poblacions i àmbits d’actuació i proposar formes d’estructurar el Pla de prevenció de drogodependències, entre d’altres.

El servei de diagnòstic i la detecció de necessitats consisteix en un procés analític que s’estructura en quatre fases i incorpora un seguit d’eines conceptuals i metodològiques per explorar la població del territori en matèria de drogues.

Objectius

 

 • Proporcionar eines analítiques i conceptuals per a l’elaboració d’un pla local de prevenció de drogodependències.
 • Analitzar el fenomen relacionat amb el consum de drogues en el territori.
 • Observar la diferència entre la situació actual i una situació més favorable per a la prevenció de drogodependències.
Enfocament teòric
 • El servei s’ha dissenyat segons diferents guies de planificació d’intervencions: Pla local de prevenció de drogodependències. Orientacions per al diagnòstic. (Diputació de Barcelona, 2016), Guia de recomanacions per a la planificació de les intervencions en prevenció sobre drogues (Departament de Salut, 2016).
Població destinatària
 • Professionals d’administracions públiques o d’entitats privades interessades en la realització d’estudis de salut.
Activitats / Continguts El servei de DIAGNÒSTIC I DETECCIÓ DE NECESSITATS consisteix en un procés metodològic de 4 fases:

 • 1a fase: preparació del diagnòstic (definició de l’abast i la població a la qual va dirigit el pla, elaboració del mapa d’actors, definició del marc de participació pública del diagnòstic i redacció de les característiques del municipi).
 • 2a fase: desenvolupament del diagnòstic (llistat de recursos i accions preventives, obtenció d’indicadors, realització d’entrevistes i realització de grups de discussió).
 • 3a fase: conclusions del diagnòstic (elaboració del DAFO i redacció de l’informe).
 • 4a fase: presentació de l’informe diagnòstic i de detecció de necessitats.
Format d’aplicació
 • Individual.
 • Grupal.
Materials
 • Documents oficials del diagnòstic (qüestionaris, fulls de resposta, etc.).
 • Eines i programari informàtic.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció i promoció de la salut amb experiència en l’elaboració de diagnòstics i detecció de necessitats.
Àmbits d’aplicació
 • Administracions públiques o entitats privades.
Avaluació
 • Indicadors de procés: satisfacció.