Eines, servei d'elaboració i edició de butlletins i materials preventius i educatius

EINES és un servei de disseny de materials preventius i educatius adreçat tant a població destinatària com a professionals que implementen intervencions preventives o de promoció de la salut.

Els materials educatius són una de les eines més utilitzades per difondre missatges de salut a la població i també són una eina molt útil per formar, donar suport i assessorar professionals que treballen en l’àmbit de la prevenció i la promoció de la salut. Tanmateix, dissenyar materials preventius requereix experiència, invertir recursos i realitzar un seguit de tasques que  atorguen qualitat al procés.

El servei EINES proporciona un procés metodològic d’elaboració de materials rigorós i de qualitat, basat en les recomanacions de les guies de planificació d’intervencions en salut (veure exemples de materials en el full adjunt).

Objectius

 

 • Dissenyar materials educatius i de promoció de la salut dirigits a poblacions diferents (infants, joves, famílies, professionals, etc.).
 • Assessorar i donar suport a professionals i altres persones interessades en el disseny de materials preventius i de promoció de la salut.
Enfocament teòric
 • El servei s’ha dissenyat seguint guies de planificació d’intervencions: Making Health Communication Programs Work (U.S. Departament of Health & Human Services), Guia de recomanacions per a la planificació de les intervencions en prevenció sobre drogues (Departament de Salut, 2016).
Població destinatària
 • Població susceptible de rebre intervencions de prevenció i promoció de la salut.
 • Professionals que dissenyen materials de prevenció o de promoció de la salut.
Activitats / Continguts El servei EINES consisteix en un procés metodològic de sis fases:

 • 1a fase: concreció de la demanda (objectius, característiques de la població, format, pressupost, etc.).
 • 2a fase: constitució de l’equip de disseny (professionals i població).
 • 3a fase: revisió de l’evidència (determinants, materials similars i continguts) .
 • 4a: elaboració de continguts, missatges, format i disseny (gràfic, virtual) dels materials.
 • 5a fase: desenvolupament de proves pilot, incorporació de canvis i preparació per a l’edició dels materials.
 • 6a: lliurament del material i avaluació del servei.
Format d’aplicació
 • Individual
Materials
 • Documents oficials del servei.
 • Materials adreçats a infància i joventut, famílies, comunitat i professionals.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció i/o promoció de la salut amb experiència en el disseny de materials.
Àmbits d’aplicació
 • Administracions públiques, entitats, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: satisfacció.