Elaboració d'estudis d'hàbits relacionats amb la salut

Els hàbits relacionats amb la salut són un element clau de l’estil de vida i aquest és un dels determinants més importants que condiciona la salut de la població. Conèixer els hàbits de salut d’una població és un pas necessari per  planificar intervencions preventives, educatives i/o de promoció de la salut.

Els estudis d’hàbits de salut proporcionen informació sobre la prevalença dels comportaments de risc i de protecció, les poblacions prioritàries a qui dirigir intervencions, els determinants psicosocials associats als hàbits de salut, entre d’altres. Aquesta informació és molt valuosa per planificar intervencions de prevenció i/o promoció de la salut.

Els estudis sobre hàbits de salut s’elaboren a partir de la consecució d’unes fases que van des de la priorització d’uns objectius, l’elaboració dels instruments de mesura, fins a la redacció d’uns informes de resultats orientats a la planificació d’intervencions.

Objectius

 

 • Conèixer els estils de vida relacionats amb la salut de la població.
Enfocament teòric
 • El plantejament general dels estudis de salut es fa amb el model de determinants de la salut de l’OMS (Dahlgren i Whitehead, 1991) i la Guia de recomanacions per a la planificació de les intervencions en prevenció sobre drogues (Departament de Salut, 2016).
Població destinatària
 • Professionals d’administracions públiques o d’entitats privades interessades en la realització d’estudis de salut.
Activitats / Continguts L’elaboració d’ESTUDIS D’HÀBITS DE SALUT consta de quatre fases:

 • 1a fase: preparació de l’estudi. Definició d’objectius, determinació i selecció de la població, elecció d’un punt de vista qualitatiu i/o quantitatiu, definició d’indicadors, elaboració dels instruments de mesura i preparació dels materials i documents necessaris per a l’aplicació i formació de les persones aplicadores (enquestadores, entrevistadores, etc.)
 • 2a fase: desenvolupament de l’estudi. Contacte i captació de la població, recollida de dades (qualitatives i/o quantitatives) i seguiment i assessorament a les persones aplicadores.
 • 3a fase: informatització i anàlisi de dades.
 • 4a fase: elaboració i presentació de l’informe de resultats orientats a la planificació d’intervencions de prevenció i/o promoció de la salut.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Documents oficials de l’estudi (qüestionaris, fulls de resposta, etc.).
 • Eines i programari informàtic.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció i promoció de la salut amb experiència en investigació en salut.
Àmbits d’aplicació
 • Administracions públiques o entitats privades.
Avaluació
 • Indicadors de procés: satisfacció.