Servei d'elaboració d'enquestes d'hàbits relacionats amb el consum de drogues

L’elaboració d’enquestes d’hàbits relacionats amb el consum de drogues pot ser un complement molt valuós en el diagnòstic i detecció de necessitats. Aquestes enquestes acostumen a ser la base dels estudis poblacionals i consisteixen en la recollida de dades primàries d’una mostra representativa de la població.

Les enquestes proporcionen una informació rellevant i més real sobre les característiques i els perfils de consum de drogues en el territori. Ens poden aportar informació sobre característiques sociodemogràfiques, tipus, motius i escenaris de consum, determinants psicosocials del consum (creences, actituds, habilitats etc.), determinants d’entorn (com pautes educatives familiars), altres hàbits de salut, etc.

El servei d’elaboració d’enquestes consisteix en un procés que inclou l’elaboració de l’instrument, la recollida de dades a la població i l’anàlisi i presentació de resultats.

Objectius

 

 • Proporcionar eines analítiques i conceptuals per a l’elaboració d’un pla local de prevenció de drogodependències.
 • Conèixer els hàbits del consum de drogues de la població d’un territori
Enfocament teòric
 • El servei s’ha dissenyat seguint les guies metodològiques i altres instruments utilitzats en estudis sobre consum de drogues: Pla local de prevenció de drogodependències. Orientacions per al diagnòstic. (Diputació de Barcelona, 2016), Enquesta sobre ús de drogues en Ensenyament Secundari (PNSD), Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya (PNSD).
Població destinatària
 • Professionals d’administracions públiques o d’entitats privades interessades en la realització d’estudis de salut.
Activitats / Continguts El servei d’ELABORACIÓ D’ENQUESTES D’HÀBITS RELACIONATS AMB EL CONSUM DE DROGUES consisteix en un procés metodològic de 4 fases:

 • 1a fase: preparació de l’enquesta (definició de la metodologia de recollida d’informació, selecció de la mostra, mida de la mostra, definició del mostreig, delimitació de l’estudi i elaboració de l’instrument).
 • 2a fase: aplicació de l’enquesta.
 • 3a fase: anàlisi de resultats (conclusions i elaboració de l’informe).
 • 4a fase : presentació dels resultats de l’enquesta.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Documents oficials de l’estudi (qüestionaris, fulls de resposta, etc.).
 • Eines i programari informàtic.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció i promoció de la salut amb experiència en l’elaboració d’enquestes d’hàbits relacionats amb el consum de drogues.
Àmbits d’aplicació
 • Administracions públiques o entitats privades.
Avaluació
 • Indicadors de procés: satisfacció.