Formació en prevenció i/o promoció de la salut a professionals

La formació en prevenció i/o promoció de la salut és una eina bàsica per millorar la qualitat de vida de la població,  gràcies a què els equips professionals adquireixen unes competències eficaces en matèria de salut.

La formació de professionals, bé sigui per aplicar intervencions, bé per incorporar coneixements i estratègies preventives de salut en la tasca diària, aporta rigor, amplifica el discurs preventiu i contribueix a la sostenibilitat de les pràctiques de prevenció i/o promoció de la salut. La formació de professionals és un element essencial per a l’acompliment, correcte i eficaç d’un exercici professional de qualitat.

Tanmateix, la formació és eficaç quan té en compte les necessitats formatives i coneixements previs de la població, s’adapta als perfils professionals i a les característiques de cada territori, aporta coneixements però sobretot, «saber fer» i s’acompanya de recursos materials i d’assessoraments tècnics. Les formacions que es proposen reuneixen aquestes característiques.

Objectius

 

 • Proporcionar coneixements teòrics i estratègies pràctiques per capacitar equips de professionals en prevenció i/o promoció de la salut.
 • Facilitar el canvi d’actituds, comportaments i pràctiques favorables a la prevenció i/o promoció de la salut.
Enfocament teòric
 • La formació es dissenya d’acord amb els estàndards professionals per a l’exercici d’intervencions de prevenció i/o promoció de la salut (IUHPE, 2016).
Població destinatària
 • Professionals en contacte amb població susceptible de rebre intervencions de prevenció i/o promoció de la salut (equips de salut, de l’Administració pública, d’entitats privades, professorat, estudiants, etc.).
Activitats / Continguts El format general de les formacions que realitza PDS és el següent:

 • Part teòrica: es transmeten continguts rellevants relatius a la temàtica d’interès orientats a incrementar coneixements, clarificar falses creences i canviar actituds favorables a la pràctica de la prevenció i/o promoció de la salut.
 • Part pràctica: es treballen habilitats generals (planificació, avaluació, comunicació, etc.) i específiques (determinants psicosocials associats als hàbits de salut) relatives a la prevenció i/o promoció de la salut.

La metodologia combina les dues parts. Però el pes relatiu de totes dues és diferent, la teòrica n’acostuma a tenir un 30 % i la pràctica, un 70 %. En la formació s’utilitzen estratègies formatives com l’exposició, el modelatge i la pràctica guiada mitjançant tallers d’habilitats, activitats de resolució de problemes, entre d’altres.

La durada s’adapta als objectius formatius.

Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Dossier amb presentacions de la formació.
 • Documents oficials del programa (si s’escau).
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció i promoció de la salut amb experiència en formació de professionals i en intervencions preventives o de promoció de la salut.
Àmbits d’aplicació
 • Administracions públiques, entitats, centres educatius, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: satisfacció.