Fumar, jo no m'hi embolico

Informació sobre el tabac de cargolar

FUMAR, JO NO M’HI EMBOLICO és un programa de prevenció universal de les drogodependències orientat a facilitar un procés de reflexió crítica sobre el consum de tabac de cargolar.

Al costat del tabac manufacturat (cigarretes que es venen ja preparades en capsetes), en els darrers anys han augmentat molt tant l’oferta com el consum de tabac de cargolar. Així, si bé en els darrers anys les dades epidemiològiques mostren una clara tendència decreixent en el nombre de persones que fumen, la proporció de persones fumadores que utilitzen específicament tabac de cargolar ha anat creixent, especialment entre la població més jove.

FUMAR, JO NO M’HI EMBOLICO és una proposta educativa que pot complementar altres actuacions de promoció de la salut. Inclou uns continguts i una metodologia per treballar amb un enfocament educatiu i preventiu sobre el tabac de cargolar amb l’alumnat del primer cicle de l’educació secundària obligatòria. La seva finalitat és generar un procés de reflexió i d’anàlisi crítica pel que fa als riscos percebuts associats a aquesta forma de consum.

Objectius

 

 • Corregir les creences errònies sobre el tabac de cargolar.
 • Augmentar la percepció de risc associada a l’ús de tabac de cargolar.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat segons diferents models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 13 anys (preferentment entre 13 i 15 anys).
Activitats / Continguts El programa FUMAR, JO NO M’HI EMBOLICO inclou dues activitats:

 • Activitat 1: Què en saps? 30 minuts.
 • Activitat 2: L’altaveu. 30 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Guia d’activitats.
 • Presentació didàctica FUMAR, JO NO M’HI EMBOLICO.
 • Fitxa individual.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.