Límits, programa d'actuació preventiva familiar de la transgressió i del consum de drogues en menors i joves que passen pel circuit de la justícia juvenil

Assessorament i habilitats educatives

LÍMITS és un programa familiar de prevenció selectiva de les drogodependències centrat en la millora de les habilitats educatives de les famílies.

Entre els i les menors i joves que entren en els circuits de justícia juvenil, s’hi observa una prevalença elevada de problemàtiques relacionades amb el consum de drogues. El programa LÍMITS proposa un model psicoeducatiu que pretén donar suport i assessorar les famílies d’aquests menors. Les intervencions amb famílies centrades en el desenvolupament d’habilitats educatives són efectives, ja que ajuden a millorar el clima familiar, la vinculació entre pares i mares i fills i filles i incrementen la percepció d’autoeficàcia educativa de les famílies.

LÍMITS es duu a terme en 8 sessions, en què s’utilitza una metodologia dinàmica, oberta i participativa. En les sessions es combinen explicacions breus, pràctica d’habilitats, suport i reforçament grupal i tasques per a casa.

Objectius

 

 • Reforçar la funció educativa de les famílies dels menors i dels joves que passen pel circuit de la justícia juvenil per tal d’evitar o limitar l’ús de drogues i la reincidència en la transgressió de les normes per part dels menors i joves.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a el model d’ecologia social (Kumpfer i Turner, 1990, 1991), el model ecològic social de promoció de la salut (McLeroy, Bibeau, Steckler i Glanz, 1988), el model evolutiu del desenvolupament de les conductes problemàtiques en la infància (Conduct Problems Prevention Research Group, 1992) i el model de desenvolupament social (Catalano i Hawkins, 1996).
Població destinatària
 • Mares i pares amb fills i filles que han fet transgressions que els han portat a entrar en el circuit de la justícia juvenil.
Activitats / Continguts El programa LÍMITS consta de vuit sessions, que es desenvolupen al llarg de dos mesos:

 • S1. Definició d’objectius de canvi de conducta. 120 minuts.
 • S2. Habilitats de comunicació. 120 minuts.
 • S3. Resolució de conflictes i millora de les relacions familiars. 120 minuts.
 • S4. Establiment de normes i límits. 120 minuts.
 • S5. Supervisió, sancions i vinculació familiar. 120 minuts.
 • S6. Resolució de problemes. 120 minuts.
 • S7. Posició familiar davant les drogues. 120 minuts.
 • S8. Seguiment. 120 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Manual del programa.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb famílies i conducció de grups.
Àmbits d’aplicació
 • Familiar: centres i equipaments de serveis socials, serveis d’atenció a la infància, centres de justícia juvenil, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.