Servei d'elaboració de plans locals de prevenció de drogodependències

Un pla local de prevenció de drogodependències (PLPD) és un conjunt coordinat i planificat de programes, projectes i actuacions en matèria de drogodependències en què es manifesta la voluntat de l’Administració local de materialitzar les competències que li atribueixen les lleis.

Amb l’elaboració d’un PLPD es dona resposta a la necessitat d’un municipi de reduir els problemes relacionats amb les drogues des d’un punt de vista preventiu i fent referència a la corresponsabilitat dels diferents actors socials, organitzacions i institucions en la resposta als problemes relacionats amb el consum de drogues al municipi. A més, un PLPD permet estructurar els objectius i les accions preventives i dotar-les de continuïtat.

El servei d’elaboració del PLPD proposa un acompanyament professional als tècnics municipals per definir com abordar el fenomen de les drogodependències al territori.

Objectius

 

 • Elaborar, revisar i millorar el PLPD en un territori.
 • Assessorar i donar suport a professionals i altres persones interessades en el disseny del PLPD.
Enfocament teòric
 • El servei s’ha dissenyat seguint diferents guies de planificació d’intervencions: Pla local de prevenció de drogodependències. Orientacions per al diagnòstic. (Diputació de Barcelona, 2016), Guia de recomanacions per a la planificació de les intervencions en prevenció sobre drogues (Departament de Salut, 2016).
Població destinatària
 • Professionals d’administracions públiques.
Activitats / Continguts El servei d’ELABORACIÓ DE PLPD consisteix en un procés metodològic de 4 fases:

 • 1a fase: preparació del pla (aprovació de la proposta d’elaboració del PLPD, creació del grup motor, la comissió política i la comissió tècnica, l’elaboració  del cronograma i la justificació).
 • 2a fase: elaboració de la proposta del pla (introducció: marc teòric i principis rectors, marc legal, diagnòstic i detecció de necessitats, definició d’objectius generals i específics, estructura del pla, organigrama, definició de les accions a realitzar, delimitació dels procediments d’avaluació).
 • 3a fase: aprovació del pla.
 • 4a fase: presentació del pla.
Format d’aplicació
 • Individual.
 • Grupal.
Materials
 • Documents oficials del PLPD.
 • Eines i programari informàtic.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció i promoció de la salut amb experiència en l’elaboració de plans locals de prevenció de drogodependències.
Àmbits d’aplicació
 • Administracions públiques.
Avaluació
 • Indicadors de procés: satisfacció.