Reconnecta, servei de desenvolupament social i acompanyament educatiu a famílies amb infants i adolescents en situació de risc d'exclusió

Habilitats i hàbits de conducta

RECONNECTA és un servei familiar de prevenció selectiva i indicada de conductes addictives dirigit a tota la unitat familiar.

Les famílies que acumulen factors de vulnerabilitat social i educativa acostumen a tenir dificultats per gestionar situacions quotidianes de la vida familiar. RECONNECTA vol oferir una resposta eficaç, acollidora i contínua davant aquesta problemàtica. La investigació en l’àmbit familiar ha demostrat que els programes dirigits a millorar les habilitats educatives d’aquestes famílies i a donar suport als infants i joves són efectius.

RECONNECTA ofereix un conjunt d’actuacions professionals mitjançant el treball grupal i individual amb infants i família dirigides a treballar l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com a capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc. Les sessions grupals amb les famílies se centren a treballar habilitats com l’establiment de normes i límits, la supervisió de la conducta,  i habilitats de comunicació, entre d’altres. Mentre que les sessions amb menors se centren en el treball de la responsabilitat, actituds, vinculació escolar, participació comunitària, resolució de conflictes, emocions i hàbits saludables, entre d’altres.

Objectius

 

 • Millorar les habilitats i les competències educatives de mares i pares amb infants i adolescents en situació de risc, amb un procés d’acompanyament –a mares, pares i, fills i filles–, que els faciliti l’increment de les conductes pro-socials, la reducció de les conductes de risc i la millora de la seva participació en la xarxa comunitària.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat segons el model d’ecologia social (Kumpfer i Turner, 1990, 1991), el model ecològic social de promoció de la salut (McLeroy, Bibeau, Steckler i Glanz, 1988), el model evolutiu del desenvolupament de les conductes problemàtiques en la infància (Conduct Problems Prevention Research Group, 1992) i el model de desenvolupament social (Catalano i Hawkins, 1996).
Població destinatària
 • Famílies amb infants entre 6 i 12 anys en situació de risc d’exclusió social.
Activitats / Continguts El servei RECONNECTA s’organitza en cinc fases i es desenvolupa al llarg d’un any:

 • 1a fase: adaptació del projecte al municipi on s’implementarà.
 • 2a fase: dinamització local del projecte.
 • 3a fase: acord entre les persones participants.
 • 4a fase: acompanyament educatiu (6 mesos).
 •  Sessió de presentació a les escoles i/o serveis socials.
 • 1a sessió d’acollida.
 • 12 sessions d’intervenció grupal amb mares i pares. 90 minuts.
 • 12 sessions d’intervenció grupal amb menors. 90 minuts.
 • 4 sessions conjuntes entre pares i mares i menors. 90 minuts.
 • Fins a 20 sessions de suport individualitzat a les famílies. 45 minuts.
 • 5a fase: avaluació i tancament.
Format d’aplicació
 • Grupal i individual.
Materials
 • Documents oficials del servei.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb famílies i conducció de grups (2 professionals).
Àmbits d’aplicació
 • Familiar: centres educatius, equipaments de serveis socials, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.