SEMA, servei de prevenció, detecció, intervenció i derivació sobre drogues als centres d'educació secundària

Prevenció, detecció, intervenció i derivació

SEMA és un servei de suport als centres educatius que ofereix una alternativa educativa a les sancions per infringir les Normes d’Organització de Funcionament de Centre Educatiu (NOFC) per consum, tinença i/o símptomes de consum de drogues o altres conductes relacionades.

Algunes sancions, com l’expulsió, poden ser mesures educatives controvertides perquè l’alumnat pot aprofitar-les per reforçar el seu comportament, poden contribuir a empitjorar situacions personals o familiars, desvinculen el jove o la jove del seu referent educatiu i poden abocar la persona a l’aïllament o l’exclusió. El servei pretén convertir aquestes sancions en oportunitats educatives oferint un espai individualitzat de reflexió que faciliti un canvi de comportament més favorable a un mateix.

El servei proposa intervencions amb alumnat, família i professorat.

Objectius

 

 • Oferir a l’alumnat, la seva família i altres professionals referents un espai educatiu per fomentar factors de protecció personals i d’entorn.
 • Detectar de manera precoç menors en situació de risc davant el consum de drogues o altres conductes problemàtiques.
 • Prevenir la progressió cap a consums o conductes més problemàtiques.
 • Derivar, si escau, a recursos especialitzats de la xarxa comunitària.
Enfocament teòric
 • El servei s’ha dissenyat a partir dels enfocaments de: promoció de la salut (OMS, 1986), model PRECEDE (Green i Kreuter, 1991; 1999, 2004), model de desenvolupament social (Catalano i Hawkins, 1996), model transteòric del canvi (Prochaska i DiClimente, 1992), determinants socials de les desigualtats en salut (OMS, 2009), entrevista motivacional (Miller i Rollnick, 1999) i model d’ecologia social (Kumpfer i Turner, 1990-1991).
Població destinatària
 • Alumnat de centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC, etc.
 • Famílies de l’alumnat.
 • Professorat del centre educatiu.
Activitats / Continguts El servei SEMA consta d’una intervenció educativa organitzada en set sessions: tres amb el menor o la menor, dues amb la família i dues amb la unitat familiar. 60 minuts per sessió:

 • Continguts de la sessió amb el menor o la menor: significat del consum, conseqüències (legals, salut, educatives, familiars, etc.), coneixements, creences, reforçadors conductuals, convivència, civisme i responsabilitat, habilitats personals i socials, i vinculació a recursos prosocials del seu interès.
 • Continguts de la sessió amb la família: entrenament en habilitats educatives familiars.
 • Continguts a treballar amb el professorat: eines per detectar situacions de risc i orientacions preventives.
Format d’aplicació
 • Individual amb menors.
 • Individual o grupal amb famílies i professorat.
Materials
 • Documents oficials del servei.
 • Documents de la intervenció educativa.
 • Guia de continguts de la intervenció educativa en cànnabis (DIBA, 2015).
 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres d’educació secundària (Departament de Salut, 2017).
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves, famílies i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Educatiu: centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC o similars.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura, satisfacció i resolució de la mesura.