SMEASA, Servei de mesures educatives alternatives a la sanció administrativa

Informació, detecció i derivació

SMEASA és un servei que ofereix una alternativa educativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals a la via pública per part de menors d’edat. Aquesta mesura està prevista a la Llei 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana.

Les sancions administratives a menors comporten despeses econòmiques que acostumen a recaure en les seves famílies, el que pot diluir la responsabilitat dels menors sobre els seus actes.

El servei aborda el consum de drogues des d’una perspectiva de salut, de manera que facilita un espai educatiu per a què el jovent reflexioni sobre l’ús que fa de les drogues, valori la possibilitat de vincular-se a recursos prosocials, si ho necessita, i es fomenti la vinculació familiar. El servei proposa intervencions amb menors i família.

Objectius

 

 • Oferir al jovent i les seves famílies una intervenció educativa d’atenció, seguiment i prevenció de l’ús i/o del consum problemàtic de drogues.
 • Detectar, de manera precoç, menors en situació de risc davant l’ús i/o el consum problemàtic de drogues.
 • Derivar, si s’escau, a recursos especialitzats de la xarxa comunitària.
Enfocament teòric
 • El servei s’ha dissenyat segons els enfocaments de: promoció de la salut (OMS, 1986), model PRECEDE (Green i Kreuter, 1991; 1999, 2004), model de desenvolupament social (Catalano i Hawkins, 1996), model transteòric del canvi (Prochaska i DiClimente, 1992), determinants socials de les desigualtats en salut (OMS, 2009), entrevista motivaciona(Miller i Rollnick, 1999) i model d’ecologia social (Kumpfer i Turner, 1990-1991).
Població destinatària
 • Joves de 14 a 17 anys, sancionats per consum o tinença de drogues il·legals a la via pública.
 • Famílies d’aquests joves.
Activitats / Continguts El servei SMEASA consta d’una intervenció educativa organitzada en set sessions de 60 minuts cadascuna: tres amb la persona  menor, dues amb la família i dues amb tota la unitat familiar.

 • Continguts amb la persona menor: significat del consum, conseqüències (legals, salut, educatives, familiars, etc.), coneixements, creences, reforçadors conductuals, convivència, civisme i responsabilitat, habilitats personals i socials i vinculació a recursos prosocials del seu interès.
 • Continguts amb la família: entrenament en habilitats educatives familiars.
Format d’aplicació
 • Individual amb menors.
 • Individual o grupal amb famílies.
Materials
 • Documents oficials del servei.
 • Documents de la intervenció educativa.
 • Guia de continguts de la intervenció educativa en cànnabis (DIBA, 2015).
 • Protocol de prevenció sobre drogues ASA, Alternativa a la Sanció Administrativa (Departament de Salut, 2012).
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves, famílies i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Comunitari: centres i equipaments de serveis socials, centres de salut, espais comunitaris, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura, satisfacció i resolució de la mesura